home De Kleine Tovenaar

Bonjour,
je suis Freinet

De Kleine Tovenaar is een freinetschool.
Maar wat betekent dat nu precies?

Wie is Célestin Freinet?

Respect voor kinderen speelt een belangrijke rol in de pedagogiek van de Franse onderwijzer Célestin Freinet, grondlegger van het freinetonderwijs.

Célestin Freinet groeit op op het platteland van Zuid-Frankrijk. Hij is graag buiten op het land tussen de werkers. Op school verveelt hij zich. Misschien wel daarom volgt hij later de opleiding tot leerkracht. Hij onderbreekt zijn studie om tijdens de Eerste Wereldoorlog in het leger te dienen. Zijn ervaringen als militair inspireren hem tot zijn voor die tijd vernieuwende pedagogiek. Freinet vindt dat kinderen niet moeten opgroeien tot slaafse burgers die zich naar de slachtvelden laten leiden, maar dat ze zich moeten kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. Als hij na de oorlog eenmaal aan de slag gaat als leerkracht, trekt hij er regelmatig met zijn leerlingen op uit om de natuur in te gaan en lokale bedrijfjes te bezoeken.

Door zijn leerlingen er mee op uit te nemen in hun leefomgeving, maakte Freinet leerstof tastbaar en zichtbaar. In deze bredere context werd het de kinderen duidelijk waarom ze iets leerden. Ook door ze zelf te laten experimenteren en onderzoeken vergrootte Freinet hun betrokkenheid.

Wie op die manier onderwijs gaf, had in Freinets visie respect voor kinderen. Om diezelfde reden vond Freinet het belangrijk om kinderen verantwoordelijkheid te geven naar draagkracht; wat ze zelf konden, liet hij ze zelf doen.

zinvol leren

Wat betekent Freinet onderwijs?

ervaringsgericht

Het onderwijs wordt opgebouwd op basis van datgene wat leeft bij de leerlingen. De kinderen hebben de wens zaken uit te zoeken, tonen initiatieven en laten die in de groep horen; gezamenlijk wordt daar onder begeleiding van de leerkracht een plan opgemaakt.

Opvoeding tot democratie: kinderen leren om samen op democratische basis hun groep/klas school te organiseren. Ze worden daardoor goed voorbereid op een democratische samenleving.

Het leerplan is gebaseerd op iets dat zinvol is om uit te zoeken. De kinderen zoeken niets voor niets uit. Zo zijn ook zaken die nodig zijn maar niet een einddoel vormen - zoals kunnen schrijven, kunnen spellen en een atlas kunnen hanteren - zinvol binnen de weg naar het doel. Het verhaal moet immers in de krant; de brief aan de burgemeester moet er goed uitzien en ik moet wel weten hoe ik moet fietsen.

Het leren gebeurt aftastend: door handelend te onderzoeken, zonder in de eerste plaats uitgelegd te krijgen hoe iets werkt, verwerft het kind echt inzicht.

Veelgestelde vragen

Is freinetonderwijs duurder dan gewoon onderwijs?
Op onze school bieden we heel wat omkadering om projecten uit te diepen en zelfontdekkend te leren. We gebruiken ook heel wat materiaal om projecten vorm te geven. We streven er naar om de maximumfactuur te respecteren. Maar onze freinetwerking vraagt extra middelen. Die willen we naast de werkingsmiddelen van de overheid halen uit financiële acties en volledig vrijblijvende en vrijwillige giften. Het financieel beleid van de school wordt ook heel transparant gevoerd, waarbij elke ouder de begroting en de eindafrekening van de school kan inkijken en beoordelen.
Is er ook zorgbeleid in De Kleine Tovenaar?
Onze allereerste zorg is het welbevinden van ieder kind. Iedereen moet zich goed voelen in onze school. Vanuit een zeer sterke overlegcultuur benaderen we kinderen met extra zorg op meerdere terreinen. De eerste lijnszorg gebeurt in de klas. De begeleiders zijn de spilfiguren binnen de zorgwerking. Zij zorgen in de klas voor structuur, differentiëring, aangepaste speel- en leerhoeken, extra ondersteuning en uitleg ... Na observatie kan er extra zorg worden geboden voor cognitieve zaken zoals lezen, schrijven, rekenen en motoriek. Uiteraard doen ook wij beroep op schoolexterne ondersteuning indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een kind. Wij geven hierbij advies en gaan steeds met de ouders in gesprek.
Zal mijn kind het secundair onderwijs wel aankunnen?
Ja, onze kinderen zijn klaar op het einde van het zesde leerjaar om de overstap naar het secundair onderwijs op een vlotte manier te maken. De slaagkans van kinderen hangt van vele factoren af (eigenheid, karakter, ontwikkeling, omgeving en opvoeding). Het maken van een realistische keuze bij de overstap is natuurlijk essentieel. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen uit een freinetschool even goed voorbereid zijn als hun collega’s uit traditionele scholen.
Mogen de kinderen doen wat ze willen?
Neen, zeker niet. Wie in een freinetschool rondkijkt, merkt heel wat bedrijvigheid op, maar dit alles binnen een duidelijke structuur. Kinderen zijn enthousiast en druk in de weer, zowel buiten als binnen. In deze georganiseerde chaos lijkt het dat de kinderen zomaar doen wat ze willen. Niets is minder waar! Kinderen worden in De Kleine Tovenaar gestimuleerd om zelfstandig te werken en ze zijn ook verantwoordelijk voor wat ze kiezen en doen. Er worden verwachtingen aan gekoppeld door de begeleider en/of de groep. In een coöperatieve werking kun je niet zomaar doen wat je wil. Net zoals alle andere gefinancierde scholen behalen wij de doelen en eindtermen die door het ministerie vereist zijn.
Hoe zit dat met de eindtermen?
De door de overheid opgestelde eindtermen en ontwikkelingsdoelen leiden de begeleiders om de eigen inbreng van de kinderen te kaderen. De freinetpedagogie biedt voor dit alles verschillende concrete technieken. Ze helpt de kinderen meer vat te krijgen op hun eigen werk en organisatie. Net zoals alle andere gefinancierde scholen behalen wij de doelen en eindtermen die door het ministerie vereist zijn.
Is er een rapport op jullie school?
Ja en nee...: Wij geloven niet in een rapport vol cijfers. De ouders krijgen drie keer per jaar een evaluatieverslag. Hierin beschrijft de begeleider het functioneren van het kind op sociaal-emotioneel vlak, werkhouding en het welbevinden. Ouders worden tussentijds uitgenodigd voor een gesprek met de begeleider.
Kan mijn kind na het basisonderwijs in een Freinetschool naar om het even welke secundaire school?
Ja, aangezien we dezelfde eindtermen volgen als andere basisscholen, heeft je kind na het 6de leerjaar de vrijheid om de secundaire school te kiezen.
democratisch