Overstappen naar een nieuwe school of een nieuw schoolsysteem, brengt uiteraard een groot aantal vragen met zich mee.
We proberen hier op een aantal veelgestelde vragen reeds een antwoord te geven. Mochten er toch nog vragen zijn, neem gerust contact op.

We werken in De Kleine Tovenaar ook met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs. Onze kinderen zijn op het einde van het zesde leerjaar dan ook klaar om de overstap naar het secundair onderwijs op een vlotte manier te maken. Het maken van een realistische keuze bij de overstap is natuurlijk essentieel. De slaagkans van kinderen hangt natuurlijk van vele factoren af (eigenheid, omgeving, karakter, ontwikkeling…). Maar gezien het accent binnen een Freinetklas ligt op de totale ontwikkeling van het kind, is deze basis in het secundair ook merkbaar bij onze kinderen.

Meer info

Eindtermen worden door de overheid opgelegd. Elke school dient zich daar aan te houden, dus ook een Freinetschool. De Freinetpedagogie biedt echter voor dit alles verschillende, concrete technieken.

Meer info

Uiteraard niet. Wie in een Freinetschool rondkijkt, merkt heel wat bedrijvigheid op, maar dit alles binnen een duidelijke structuur. Kinderen zijn enthousiast en druk in de weer, zowel buiten als binnen. Kinderen worden in De Kleine Tovenaar gestimuleerd om zelfstandig te werken en ze zijn ook verantwoordelijk voor wat ze kiezen en doen. Er worden verwachtingen aan gekoppeld door de begeleiders en/of groep.

Meer info

Wij geloven niet in een rapport vol cijfers. De evolutie van een kind op sociaal en cognitief vlak valt moeilijk in cijfers onder te brengen. We geven op gezette tijden een evaluatie-verslag mee met de ouders. Hierin beschrijven we als begeleider het functioneren van het kind, zijn werkhouding en zijn cognitieve evolutie. Hierbij houden we steeds rekening met de inbreng van het kind. Ouders worden uitgenodigd om in een gesprek deze evaluatie te overlopen. Op het einde van elk schooljaar vormt de eindevaluatie een uitgeschreven rapport over de evolutie van het kind.

Meer info

Zoals elke erkende school krijgen wij werkingsmiddelen van de overheid. Dit is echter onvoldoende om binnen ons pedagogisch project en visie onze werking degelijk vorm te geven. Daarom doen we beroep op financiële acties en volledig vrijblijvende vrijwillige giften. We werken niet met facturen. Enkel leerlinggebonden kosten zoals opvang, warme maaltijd en meerdaagse uitstappen dienen nog apart betaald te worden. Het financieel beleid van de school wordt ook heel transparant gevoerd, waarbij elke ouder de begroting en de eindafrekening van de school kan inkijken en beoordelen.

Natuurlijk, graag zelfs! Aan onze schoolpoort staat geen streep voor ouders, iedereen is er welkom. Onze klasdeuren staan altijd open voor helpende handen. We staan voor een open-schoolcultuur en zien een meerwaarde in een wisselwerking tussen de thuis- en de schoolomgeving.

Meer info

Onze allereerste zorg is het welbevinden van ieder kind. Iedereen moet zich goed voelen in onze school. Vanuit een zeer sterke overlegcultuur benaderen we kinderen met extra zorg op meerdere terreinen. De eerste lijnszorg gebeurt in de klas. De begeleiders zijn de spilfiguren binnen de zorgwerking. Zij staan het dichtst bij ieder kind. Zij zorgen in de klas voor structuur, differentiëring, aangepaste speel- en leerhoeken, extra ondersteuning en uitleg … Dit zowel remediërend als uitbreidend.

Na observatie kan er extra zorg worden geboden voor cognitieve zaken, zoals lezen, schrijven, rekenen, motoriek… De zorg werkt heel nabij. Naast individuele zorg hechten we ook veel belang aan het opsplitsen van groepen. Hierdoor kan er in een kleine groep intenser worden geoefend en opgevolgd. Uiteraard doen ook wij beroep op schoolexterne ondersteuning indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een kind. Het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) is hierin een belangrijke partner.

De eerste 6 levensjaren van DKT werden doorgebracht in de Tinnenpotstraat 43.
In de zomer van 2021 zijn echter de bouwwerken begonnen van een gloednieuw schoolgebouw op de locatie van het oude Tinnenpot-schooltje.

Om onze schoolwerking te garanderen wijken wij dus voor één schooljaar uit naar twee tijdelijke vestigingen.
De kleuters konden hun onderkomen vinden in het Kasteel Wallemote en de lagere schoolkinderen kunnen terecht in de lokalen van het Trefpunt.